Το MSSM είναι κατάλληλο και για επαγγελματίες από άλλους επιχειρησιακούς τομείς που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στις πωλήσεις. Συμβάλλει στην ανάπτυξη διευρυμένων δεξιοτήτων που προσδοκούν σήμερα οι εταιρείες από τα στελέχη πωλήσεων.

Οι σπουδαστές μαθαίνουν :
• Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά σχέδια πωλήσεων για τοπικές και διεθνείς αγορές, βάσει πραγματικών δεδομένων.
• Να θέτουν για τις ομάδες πωλητών και να αξιολογούν την πρόοδό τους ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.
• Να κατανοούν σε βάθος άλλες επιχειρησιακές διεργασίες, όπως το μάρκετινγκ, η χρηματοδότηση και η διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας, οι οποίες έχουν άμεση επίδραση στις πωλήσεις. Παράλληλα το πρόγραμμα καλλιεργεί και ενισχύει θεμελιώδεις δεξιότητες της διοίκησης επιχειρήσεων, όπως η ηγεσία, η καινοτομία, η εστίαση στον πελάτη και η οικοδόμηση σχέσεων.
• Να κατανοούν καλύτερα τις προκλήσεις της προσέλκυσης ταλέντων, της καθοδήγησης του προσωπικού και της καλλιέργειας ομαδικού πνεύματος, και να καλλιεργούν τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να τις διαχειρίζονται αποτελεσματικά.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα Sales Management – Hellenic American College (haec.gr)