Γνώση σχετικά με τις κύριες λειτουργίες/διαδικασίες μιας Επιχείρησης (Λογιστική, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Χρηματοοικονομική.

Αναπτύσσονται οι ψηφιακές δεξιότητες για λήψη αποφάσεων ενισχύεται η ηγεσία, η ομαδική εργασία, η επικοινωνία και η αναλυτική σκέψη.